Strona główna menu O mnie menu Teksty menu Dydaktyka menu Mniejszości narodowe menu Rubikon menu News

Mowa nienawiści - perspektywa teorii dyskursu i socjologii emocji (konwersatorium)

Semestr I

L.p.

Temat zajęć

1.

Zajęcia organizacyjne

 

2.  

Dyskurs a formy agresji politycznej

Lektura podstawowa:
Richard Jackson, Psychospołeczna konstrukcja agresywnych dyskursów politycznych: psychopatologia w życiu politycznym, w: P. Piotrowski (red.), Przemoc i marginalizacja. Patologie społecznego dyskursu, Warszawa 2004, s. 37-73.
 

3.  

Koncepcje emocji

Lektura podstawowa:
G.M. White, Reprezentacje znaczenia emocjonalnego: kategoria, metafora, schemat, dyskurs, w: M. Lewis, J.M. Haviland-Jones, Psychologia emocji, Gdańsk 2005, s.53-71.

Lektura dla referenta:
J. Turner, Jan E. Stets, The Sociology of Emotions, Cambridge University Press, Cambridge 2005, s. 1-25.
 

4.

Specyfika socjologicznej teorii dyskursu

Lektura dla wszystkich
T. A. van Dijk (red.), Dyskurs jako struktura i proces, Warszawa 2001.

Lektura dla referenta:
R. Wodak, Critical discourse analysis, w: T.A. van Dijk (red.), Discourse as social interaction. Discourse studies: A multidisciplinary introduction, t. 2, London, Thousand Oaks, New Delhi 1997.
 

5.

Emocje a status i władza: Teorie i zastosowania badawcze

Lektura podstawowa:
J. Turner, Teorie emocji oparte na pojęciach statusu i władzy, w:
J. Turner, Struktura teorii socjologicznej, Warszawa 2004, s. 504-516.

Lektura dla referenta:
T.D. Kemper, Predicting emotions in groups: some lessons from September 11, w: J.Barbalet (red.), Emotions and Sociology, Blackwell, Oxford 2002, s. 53-68.
   

6.

Przykłady  mowy nienawiści : analiza prasy polskiej

Lektura podstawowa:
1) S. Kowalski, M. Tulli, Zamiast procesu. Raport o mowie nienawiści, Warszawa 2003, s. 9-29.
2) P. Szumlewicz, Mowa nienawiści jest wśród NAS,  Midrasz  2003, nr 2.

Lektura dla referenta:
S. Kowalski, M. Tulli, Zamiast procesu. Raport o mowie nienawiści, Warszawa 2003, s. 481-548.
 

7.  

Ewolucja dyskursu antysemickiego

Lektura dla wszystkich:
1) Hasło  Żydzi  w: J. Bartoszewicz, Podręczny słownik polityczny, Warszawa b.d.w. [lata dwudzieste], s. 820-832.
2) Wybór artykułów z  Nigdy Więcej  - s. 11-13, 23.

Lektura dla referenta:
K. Gebert, Żałosny koniec marzeń, w: A. Finkielkraut, W imię Innego. Antysemicka twarz lewicy, przeł R. Lis, Warszawa 2005, s. 7-43.
 

8.  

Dyskurs antysemicki a krytyka  przedsiębiorstwa holokaust 

Lektura dla wszystkich:
N. Finkelstein, Przedsiębiorstwo holokaust, tłum. M. Szymański, Warszawa 2001, s. 23-95.

Lektura dla referenta:
A. Milchman, A. Rosenberg, Ekperymenty w myśleniu o Holocauście. Auschwitz, nowoczesność i filozofia, tłum. L. Krowicki, J. Szacki, Warszawa 2003, s. 85-115.
 

9.  

W świecie Rydzyka

Lektura dla wszystkich:
1) D. Dabert, Mowa kontrolowana. Szkice o języku publicznym w Polsce po 1989 roku, Poznań 2003, s. 109-126.
2) R. Maszkowski, Otwarte społeczeństwo i jego radio,  Nigdy Więcej  2004, nr 14, s. 38-42.

Lektura dla referenta:
D. Dabert, Mowa kontrolowana. Szkice o języku publicznym w Polsce po 1989 roku, Poznań 2003, s. 127-147.
 

10.   

Niechęć do imigrantów w Polsce i w Austrii

Lektura dla wszystkich:
M. Mrozowski, Obrazy cudzoziemców i imigrantów w Polsce w prasie polskiej, w: K. Iglicka (red.), Integracja czy dyskryminacja? Polskie wyzwania i dylematy u progu wielokulturowości, Warszawa 2003,
s. 184-235.

Lektura dla referenta:
R. Mitten, R. Wodak, On the Discourse of Prejudice and Racism: Two Examples from Austria, “Center for Austrian Studies Working Papers  1993, nr 4.
 

11. 

Mowa nienawiści a dyskurs patriotyczny: Polska a Austria

Lektura dla wszystkich:
1) R. Wodak, R. de Cillia, M. Reisigl, K. Liebhart, The Discursive Construction of National Identity, Edinburgh University Press, Edinburgh 2003, s. 1-6.
2) A. Piotrowski, Proces kształtowania tożsamości narodowej w dyskursie potocznym i publicznym, w: W. Wesołowski, J. Włodarek (red.), Kręgi integracji i rodzaje tożsamości. Polska. Europa. Świat,
s. 327-340.

Lektura dla referenta:
R. Wodak, R. de Cillia, M. Reisigl, K. Liebhart, The Discursive Construction of National Identity, Edinburgh University Press, Edinburgh 2003, s. 49-66.
 

12. 

Dyskurs antyislamski

Lektura dla wszystkich:
O. Fallaci, Wściekłość i duma, przeł. K. Hejwowski, Warszawa 2003 (fragmenty).

Zadanie badawcze: Analiza prasy ogólnopolskiej.
 

13.   

Język i podziały polskiej polityki

Lektura dla wszystkich:
1) E. Laskowska, Emotywizacja jako środek perswazji, w: P. Krzyżanowski, P. Nowak (red.), Manipulacja w języku, Lublin 2004, s. 81-90.
2) K. Kłosińska, Rola procesów nominacyjnych w tworzeniu opozycji  my  /  oni  w języku polityki po 1989 roku, w: P. Krzyżanowski, P. Nowak (red.), Manipulacja w języku, Lublin 2004, s. 115-121.

Lektura dla referenta:
M. Grabowska, Podział postkomunistyczny. Społeczne podstawy polityki w Polsce po 1989 roku, Warszawa 2004, s. 131-149, 357-369.
 

14.   

Nienawiść przeciw nienawiści

Lektura dla wszystkich:
1) Z.M. Kowalewski, Rap kontra rasizm: z historii radykalnego hip-hopu,  Nigdy Więcej  2004, nr 14, s. 35-37.

Lektura dla referenta:
Ł. Ostrowski,  Mowa nienawiści jako strategia forsowania tolerancji , maszynopis.Strona główna|O mnie|News
Teksty: Książki|Artykuły|Recenzje|Wywiady
Dydaktyka: Plany zajęć|Materiały
Mniejszości narodowe: Sporne pomniki niemieckie na Śląsku|Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce
Rubikon: Archiwalne numery

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Treść: Lech Nijakowski. Webdesign: Nightday83