Strona główna menu O mnie menu Teksty menu Dydaktyka menu Mniejszości narodowe menu Rubikon menu News

Współczesne teorie socjologiczne
(ćwiczenia, 60 godz.)

Semestr I

Warunki zaliczenia ćwiczeń:
1. Obecność na zajęciach (do dwóch nieobecności w semestrze),
2. Wygłoszenie i złożenie referatu na piśmie,
3. Aktywny udział w dyskusji na zajęciach,
4. Zaliczenie kolokwium.

L.p.

Temat i lektury
 

1.       

Zajęcia organizacyjne
 

2.       

Teoria socjologiczna - wprowadzenie

Literatura podstawowa:
1) J. Turner, Struktura teorii socjologicznej. Wydanie nowe, Warszawa 2004, roz. 1. Teoria socjologiczna, s. 1-5.

2) S. Nowak, Metodologia badań społecznych, Warszawa 1985, roz. 7. Budowa teorii, paragraf 2-3, 8-9, s. 397-404, 425-433.

Referat:
R. Merton, Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Warszawa 2002, rozdz. IV, Znaczeniu teorii socjologicznej dla badań empirycznych, s. 153-168.
 

3.       

Behawioralna teoria wymiany

Literatura podstawowa:
G. Homans, Podstawowe procesy społeczne, w: M. Kempny,
J. Szmatka, Współczesne teorie wymiany społecznej, s. 173-187.

Referat:
G. Homans, Zachowania społeczne jako wymiana dóbr,
w: Elementy teorii socjologicznych, Warszawa 1975, s. 103-119.
 

4.       

Strukturalna teoria wymiany

Literatura podstawowa:
P. Blau, Wymiana społeczna, w: W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki (red.), Elementy teorii socjologicznych, Warszawa 1975, s. 120-134.

Referat:
P. Blau, Wartości pośredniczące w wymianie w strukturach złożonych, w: M. Kempny, J. Szmatka (red.), Współczesne teorie wymiany społecznej, Warszawa 1992, s. 259-281.
 

5.       

Teoria racjonalnego wyboru (I)

Literatura podstawowa:
J. S. Coleman, Perspektywa racjonalnego wyboru w socjologii ekonomicznej, w: Socjologia ekonomiczna. Wypisy z literatury, redakcja i nadzór ogólny tłumaczeń: W. Morawski, Warszawa 1998.

Referat:
G. Becker, Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, rozdz. I, Ekonomiczne podejście do zachowań ludzkich, Warszawa 1990,
s. 19-43.
 

6.       

Teoria racjonalnego wyboru (II)

Literatura podstawowa:
D. Lalman, J. Oppenheimer, P. Świstak, Formalna teoria wyboru racjonalnego: Kumulatywne nauki polityczne,  Studia Socjologiczne  1994, nr 3-4, s. 13-62.

Referat:
J. Coleman, Podstawy decyzji zbiorowych, w: M. Kempny,
J.  Szmatka (red.), Współczesne Teorie Wymiany
Społecznej, Warszawa 1992, s. 343-362. 

7.       

Nowy instytucjonalizm

Literatura podstawowa:
V. Ostrom, Federalizm amerykański. Tworzenie społeczeństwa samorządnego, roz. 7, Warszawa 1994, s. 159-180.

Referat:
P. Chmielewski, Zasady nowej instytucjonalnej analizy,  Studia Socjologiczne  1994, nr 3-4.
 

8.       

Socjobiologia i psychologia ewolucyjna

Literatura podstawowa:
P. L. van den Berghe, Łączenie paradygmatów: biologia i nauki społeczne, w: B. Szacka, J. Szacki (red.), Człowiek, zwierzę społeczne, Warszawa 1991.

Referat:
D.M. Buss, Psychologia ewolucyjna, przeł. M. Orski, Gdańsk 2003, roz. 2., Psychologia ewolucyjna - nowa nauka, s. 56-91.
 

9.       

Funkcjonalizm (I): T. Parsons

Literatura podstawowa:

T. Parsons, N. J. Smelser, Funkcjonalne zróżnicowanie społeczeństwa, w: W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki (red.), Elementy teorii socjologicznych, Warszawa 1975, s. 219-240.

Referat:

T. Parsons, Szkice z teorii socjologicznej, Warszawa 1972, Propaganda i kontrola społeczna, s. 179-230.
 

10.   

Funkcjonalizm (II): R. Merton

Lektura podstawowa:
R. K. Merton, Teoria socjologiczna i struktura społeczna,  Warszawa 2002, rozdz. III., Funkcje
jawne i ukryte, s. 93-109, 117-126, 131-150.

Referat:
Tamże, rozdz. II. Teorie socjologiczne średniego zasięgu, s. 61-92.
 

11.   

Funkcjonalizm systemowy: N. Luhmann

Lektura podstawowa:
1) N. Luhmann, Teoria polityczna państwa bezpieczeństwa socjalnego, Warszawa 1994. s. 36-43.
2)       N. Luhmann, Semantyka miłości. O kodowaniu intymności, Warszawa 2003, s. 7-18.

Referat:
N. Luhmann, Funkcja religii, Kraków 1998, roz. 1, Społeczna funkcja religii, s. 11-72.
 

12.   

Teorie systemu światowego i neomarksizm

Literatura podstawowa:
I. Wallerstein, Koniec świata jaki znamy, Warszawa 2004, s. 87-118.

Referat:
P. Śpiewak, A.W. Jelonek, Wstęp. Immanuel Wallerstein i jego paradygmat, w: I. Wallerstein, Koniec świata jaki znamy, Warszawa 2004, s. 7-25.
 

13.   

Teoria konfliktu - R. Dahrendorf,  L. Coser

Literatura podstawowa:
1) R. Dahrendorf, Teoria konfliktu w społeczeństwie przemysłowym, w: W. Derczyński
, A. Jasińska-Kania, J. Szacki (red.), Elementy teorii socjologicznych, Warszawa 1975, s. 429-463.
2) L. A. Coser, Społeczne funkcje konfliktu, w: W. Derczyński
, A. Jasińska-Kania, J.  Szacki (red.), Elementy teorii socjologicznych, Warszawa 1975, s. 199-203.

Referat:
M. Crozier, Biurokracja, Warszawa 1967, Stosunki władzy a sytuacje niepewności, s. 221-269.
 

14.   

Interakcjonizm symboliczny - H. Blumer

Literatura podstawowa:
H. Blumer, Implikacje socjologiczne myśli George'a Herberta Meada, w: W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki (red.), Elementy teorii socjologicznych, Warszawa 1975.

Referat:
H. Blumer, Społeczeństwo jako symboliczna interakcja, w: E. Mokrzycki (red.), Kryzys i schizma, t. 1, Warszawa 1984, s. 71-86 Strona główna|O mnie|News
Teksty: Książki|Artykuły|Recenzje|Wywiady
Dydaktyka: Plany zajęć|Materiały
Mniejszości narodowe: Sporne pomniki niemieckie na Śląsku|Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce
Rubikon: Archiwalne numery

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Treść: Lech Nijakowski. Webdesign: Nightday83