Strona główna menu O mnie menu Teksty menu Dydaktyka menu Mniejszości narodowe menu Rubikon menu News

Współczesne teorie socjologiczne
(ćwiczenia, 60 godz.)

Semestr II

L.p.

Literatura
 

1.           

Dramaturgiczna teoria społeczeństwa - E. Goffman

Literatura podstawowa:
1) E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, Warszawa 2000, roz. I, Występy, s. 47-105.
2) E. Goffman, Pierwotne ramy interpretacji, w: E. Mokrzycki (red.), Kryzys
i schizma
, t. 1, Warszawa 1984, s. 363-370.

Referat:
E. Goffman, Charakterystyka instytucji totalnych, w: W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki (red.), Elementy teorii socjologicznych, Warszawa 1975, s. 150-177.
 

2.           

Socjologia fenomenologiczna: A. Schütz

Literatura podstawowa:
A. Schütz, Don Kichot i problem rzeczywistości,  Literatura na Świecie  1985,
nr 2.

Referat:
A. Schütz, Potoczna i naukowa interpretacja ludzkiego działania, w:
E. Mokrzycki (red.), Kryzys i schizma, t. 1, Warszawa 1984, s. 137-192.
 

3.           

Etnometodologia: H. Garfinkel

Literatura podstawowa:
H. Garfinkel, Aspekty problemu potocznej wiedzy o strukturach społecznych,
w: Z. Krasnodębski (red.), Fenomenologia i socjologia, Warszawa 1989.

Referat:
H. Garfinkel, Racjonalne cechy działalności naukowej i potocznej,
w: E. Mokrzycki (red.), Kryzys i schizma, t. 1, Warszawa 1984, s. 193-220.
 

4.           

Strukturalizm lingwistyczny i kulturowy

Literatura podstawowa:
F. de Saussure, Kurs językoznawstwa ogólnego, przeł. K. Kasprzyk, roz. I. Istota znaku językowego, roz. II. Niezmienność i zmienność znaku Warszawa 2002,
s. 89-101.

Referat:
C. Lévi-Strauss, Antropologia strukturalna, roz. XV: Pojęcie struktury
w etnologii
, Warszawa 2000, s.247-284.
 

5.           

Hermeneutyka: H.G. Gadamer, P. Ricoeur

Literatura podstawowa:
P. Ricoeur, Wyjaśnianie i rozumienie, w: tenże, Język, tekst, interpretacja. Wybór pism, Warszawa 1989, s. 156-179.

Referat:
H.G. Gadamer, Cóż to jest prawda?, w: tenże, Rozum, słowo, dzieje. Szkice wybrane, Warszawa 2000, s. 35-51.
 

6.           

Władza dyskursów i biowładza - M. Foucault

Literatura podstawowa:
M. Foucault, Trzeba bronić społeczeństwa, Warszawa 1998

- Wykład z 14 stycznia 1976 r., s. 33-49.
- Wykład z 17 marca 1976 r., s. 237-260.

Referat:
M. Foucault, Nadzorować i karać, Warszawa 1998, roz. I.1. Ciało skazańców, roz. III.3: Panoptyzm, s. 7-31, 191-220.
 

7.           

Strukturalizm konstruktywistyczny: P. Bourdieu

Literatura podstawowa:
P. Bourdieu, Męska dominacja, Warszawa 2004, roz. I, s. 13-67.

Referat:
P. Bourdieu, L. Wacquant, Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Warszawa 2001: roz. II. Logika pól, roz. III. Habitus, illusio i racjonalność, s. 76-130.
 

8.           

Teoria strukturacji: A. Giddens

Literatura podstawowa:
A. Giddens, Stanowienie społeczeństwa. Zarys teorii strukturacji, rozdz. 1., Elementy teorii strukturacji, Poznań 2003, s. 39-80.

Referat:
A. Giddens, Stanowienie społeczeństwa. Zarys teorii strukturacji, rozdz. 2., Świadomość, jaźń, spotkania społeczne, Poznań 2003, s. 81-135.
 

9.           

Teoria działania komunikacyjnego - J. Habermas

Literatura podstawowa:
J. Habermas, Teoria działania komunikacyjnego, t. 1, Racjonalność działania a racjonalność społeczna, przeł. A. Kaniowski, Warszawa 1999, s. 144-190.

Referat:
J. Habermas, Teoria działania komunikacyjnego, t. 1, Racjonalność działania a racjonalność społeczna, przeł. A. Kaniowski, Warszawa 1999, s. 453-554.
 

10.       

Socjologia historyczna: N. Elias

Literatura podstawowa:
N. Elias, Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu, Warszawa 1980, s. 367-389.

Referat:
N. Elias, Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu, Warszawa 1980, s. 367-389, s. 242-273, 406-422.
 

11.       

Feminizm

Literatura podstawowa:
R. Putnam Tong, Myśl feministyczna. Wprowadzenie, przeł. J. Mikos, B. Umińska, Warszawa 2002, 64-93.

Referat:
R. Putnam Tong, Myśl feministyczna. Wprowadzenie, przeł. J. Mikos, B. Umińska, Warszawa 2002, 93-116, 138-150, 262-272.
 

12.       

Postmodernizm i ponowoczesność

Literatura podstawowa:
1)      J.F. Lyotard, Postmodernizm dla dzieci, przeł. J. Migasiński, Warszawa 1998, s. 7-28.
2)      Z. Bauman, Nowoczesność i ponowoczesność, w: Encyklopedia socjologii, pod red. Z. Bokszańskiego, t. 2, Warszawa 1999, s. 350-355.

Referat:
R. Rorty, Obiektywność, relatywizm i prawda. Pisma filozoficzne, t. I, Warszawa 1999, s. 35-54, 261-291.