Strona główna menu O mnie menu Teksty menu Dydaktyka menu Mniejszości narodowe menu Rubikon menu News

Współczesne teorie socjologiczne
(ćwiczenia, 60 godz.)

Semestr I

Warunki zaliczenia ćwiczeń:
1. Obecność na zajęciach (do dwóch nieobecności w semestrze).
2. Aktywny udział w dyskusji na zajęciach.
3. Zaliczenie kolokwium.

L.p.

Temat i lektury
 

1.       

Teoria socjologiczna - wprowadzenie

R. K. Merton, Teoria socjologiczna i struktura społeczna, rozdz. II. Teorie socjologiczne średniego zasięgu, s. 61-92.
 

2.       

Behawioralna teoria wymiany

G. Homans, Podstawowe procesy społeczne, w: M. Kempny,
J. Szmatka, Współczesne teorie wymiany społecznej, s. 173-187.
 

3.       

Strukturalna teoria wymiany

P. Blau, Wartości pośredniczące w wymianie w strukturach złożonych, w: M. Kempny, J. Szmatka (red.), Współczesne teorie wymiany społecznej, Warszawa 1992, s. 259-281.
 

4.       

Teoria racjonalnego wyboru

J. Coleman, Podstawy decyzji zbiorowych, w: M. Kempny,
J.  Szmatka (red.), Współczesne Teorie Wymiany
Społecznej, Warszawa 1992,
s. 343-362.
 

5.       

Nowy instytucjonalizm

J.G. March, J.P. Olsen, Instytucje. Organizacyjne podstawy polityki, przeł. D. Sielski, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR 2005, Roz. 1-2, s. 9-52.
 

6.       

Socjobiologia

P. L. van den Berghe, Łączenie paradygmatów: biologia i nauki społeczne, w: B. Szacka, J. Szacki (red.), Człowiek, zwierzę społeczne, Warszawa 1991.
 

7.       

T. Parsons (I)

T. Parsons, Motywacja działalności gospodarczej, w: T. Parsons, Szkice z teorii socjologicznej, PWN, Warszawa 1972, s. 48 -73.
 

8.       

T. Parsons (II)

T. Parsons, N. J. Smelser, Funkcjonalne zróżnicowanie społeczeństwa, w: W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki (red.), Elementy teorii socjologicznych, Warszawa 1975, s. 219-240.
 

9.       

Funkcjonalizm R. Mertona

R. K. Merton, Teoria socjologiczna i struktura społeczna,  Warszawa 2002, rozdz. III., Funkcje jawne i ukryte, s. 93-109, 117-126, 131-150.
 

10.   

Teoria systemów N. Luhmanna

N. Luhmann, The Concept of Society, w: A. Elliott (red.), Contemporary Social Theory, Oxford 1999, s. 143-155.

- tłum. w: Aleksandra Jasińska-Kania, Lech M. Nijakowski, Jerzy Szacki, Marek Ziółkowski (wybór i opracowanie),  Współczesne teorie socjologiczne. Antologia tekstów , Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2006 [w opracowaniu]
 

11.   

Teorie systemu światowego i neomarksizm

I. Wallerstein, the modern world-system, w: Ch. Lemert (red.), Social theory. The multicultural and classic readings, Boulder, San Francisco, Oxford, s. 426-432.

- tłum. w: Aleksandra Jasińska-Kania, Lech M. Nijakowski, Jerzy Szacki, Marek Ziółkowski (wybór i opracowanie),  Współczesne teorie socjologiczne. Antologia tekstów , Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2006 [w opracowaniu]
 

12.   

Teoria konfliktu - R. Dahrendorf,  L. Coser

1) R. Dahrendorf, Teoria konfliktu w społeczeństwie przemysłowym, w: W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki (red.), Elementy teorii socjologicznych, Warszawa 1975, s. 429-463.

2) L. A. Coser, Społeczne funkcje konfliktu, w: W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J.  Szacki (red.), Elementy teorii socjologicznych, Warszawa 1975, s. 199-203.
 

13.   

Teoria konfliktu

R. Collins, A conflict theory of stratification, w: R. Collins (red.), Four sociological traditions, New York, Oxford 1994, s. 109-132.

- tłum. w: Aleksandra Jasińska-Kania, Lech M. Nijakowski, Jerzy Szacki, Marek Ziółkowski (wybór i opracowanie),  Współczesne teorie socjologiczne. Antologia tekstów , Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2006 [w opracowaniu]
 

14.   

Interakcjonizm symboliczny - H. Blumer

H. Blumer, Implikacje socjologiczne myśli George'a Herberta Meada, w: W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki (red.), Elementy teorii socjologicznych, Warszawa 1975.
Strona główna|O mnie|News
Teksty: Książki|Artykuły|Recenzje|Wywiady
Dydaktyka: Plany zajęć|Materiały
Mniejszości narodowe: Sporne pomniki niemieckie na Śląsku|Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce
Rubikon: Archiwalne numery

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Treść: Lech Nijakowski. Webdesign: Nightday83