Strona główna menu O mnie menu Teksty menu Dydaktyka menu Mniejszości narodowe menu Rubikon menu News

Współczesne teorie socjologiczne
(ćwiczenia, 60 godz.)

Semestr II

L.p.

Literatura
 

1.           

Teoria Ervinga Goffmana

1) E. Goffman, Pierwotne ramy interpretacji, w: A. Jasińska-Kania, L.M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski (wybór i opracowanie), Współczesne teorie socjologiczne. Antologia tekstów, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2006 (dalej jako: WTS), s. 336-347.

2) E. Goffman, Klucze i stosowanie kluczy, w: WTS, s. 348-358.
 

2.           

Socjologia fenomenologiczna: Alfred Schütz

A. Schütz, Potoczna i naukowa interpretacja ludzkiego działania, w: WTS, s. 867-893.
 

3.           

Etnometodologia: Harold Garfinkel

H. Garfinkel, Racjonalne cechy działalności naukowej i potocznej,
w: WTS, s. 894-908.
 

4.           

Strukturalizm lingwistyczny i kulturowy

1) F. de Saussure, Kurs językoznawstwa ogólnego, przeł. K. Kasprzyk, roz. I. Istota znaku językowego, roz. II. Niezmienność i zmienność znaku Warszawa 2002, s. 89-101.

2) C. Lévi-Strauss, Trójkąt kulinarny, w: WTS, s. 247-255.
 

5.           

Hermeneutyka Paula Ricoeura a socjologia interpretatywna

P. Ricoeur, Model tekstu. Znaczące działanie rozważane jako tekst, w: WTS, s. 1001-1019.
 

6.           

Archeologia i genealogia Michela Foucault

M. Foucault, Trzy typy władzy, w: WTS, s. 512-536.
 

7.           

Strukturalizm konstruktywistyczny: Pierre Bourdieu

P. Bourdieu, L. Wacquant, Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Warszawa 2001:

-         roz. II. Logika pól, s. 76-99 [dostępny w: WTS, s. 651-662]

-         roz. III. Habitus, illusio i racjonalność, s. 100-130.
 

8.           

Teoria działania komunikacyjnego Jürgena Habermasa

1) J. Habermas, Działanie zorientowane na osiągnięcie porozumienia, w: WTS, s. 969-974.

2) J. Habermas, Tendencje kryzysowe w rozwiniętym kapitalizmie, w WTS, s. 975-984.

3) J. Habermas, Typy działania komunikacyjnego, w: WTS, s. 985-990.
 

9.           

Socjologia historyczna

1) N. Elias, Przymus społeczny jako przymus wewnętrzny, w: WTS, s. 1068-1082.

2) Ch. Lilly, Historia i wyobraźnia socjologiczna, w: WTS, s. 1083-1089.
 

10.       

O wielości nowoczesności

S.N. Eisenstadt, Nowoczesność jako odrębna cywilizacja, w: WTS, s. 754-768.
 

11.       

Postmodernizm socjologiczny

1) Z. Bauman, Czy istnieje postmodernistyczna socjologia?, w: WTS, s. 789-802.

2) F. Jamesom, Kulturowa logika późnego kapitalizmu, w: WTS, s. 848-859.
 

12.       

Teorie tożsamości i feminizm

1) N. Fraser, Od redystrybucji do uznania różnicy? Dylematy sprawiedliwości w erze  posocjalistycznej , w: WTS, s. 1135-1143.

2) D. Smith, Poznaanie społeczeństwa od wewnątrz: kobiecy punkt widzenia, w: WTS, s. 1182-1184.
 
Strona główna|O mnie|News
Teksty: Książki|Artykuły|Recenzje|Wywiady
Dydaktyka: Plany zajęć|Materiały
Mniejszości narodowe: Sporne pomniki niemieckie na Śląsku|Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce
Rubikon: Archiwalne numery

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Treść: Lech Nijakowski. Webdesign: Nightday83