Strona główna menu O mnie menu Teksty menu Dydaktyka menu Mniejszości narodowe menu Rubikon menu News

Współczesne teorie socjologiczne
(ćwiczenia, 60 godz.)

Semestr I, rok akademicki 2007/2008

Warunki zaliczenia ćwiczeń:
1. Obecność na zajęciach (do dwóch nieobecności w semestrze - w tym zwolnienia lekarskie; nadliczbowe nieobecności należy zaliczyć na dyżurze).
2. Czytanie lektur i aktywny udział w dyskusji na zajęciach.
3. Zaliczenie kolokwium (w semestrze letnim - jedno na rok).

Ocena z ćwiczeń jest oceną z kolokwium skorygowaną (podwyższoną lub obniżoną) ze względu na aktywność na zajęciach.
Uwaga: zaliczenie ćwiczeń należy uzyskać przed rozpoczęciem sesji letniej.

Główne podręczniki i źródła tekstów:
1. J.H. Turner, Struktura teorii socjologicznej. Wydanie nowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
2. A. Jasińska-Kania, L.M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski (wybór i opracowanie), Współczesne teorie socjologiczne. Antologia tekstów, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, t. I-II, Warszawa 2006 (dalej jako: WTS),

 

L.p.

Temat i lektury
 

1.       

Teoria socjologiczna

1. S. Seidman, Koniec teorii socjologicznej: ponowoczesna nadzieja, w: WTS, s. 44-55.
2. J.C. Alexander, Zasadność teorii socjologicznej: dlaczego końca nie widać, w: WTS, s. 56-62.
 

2.       

Behawioralna teoria wymiany

1. G. Homans, Podstawowe procesy społeczne, w: WTS, s. 72-81.
2. P. Blau, Wartości pośredniczące w wymianie w strukturach złożonych, w: WTS, s. 93-106.
 

3.       

Sieciowa teoria wymiany

M.J. Lovaglia, Sieciowa teoria wymiany, w: WTS, s. 107-129.
 

4.       

Teoria racjonalnego wyboru

J. Coleman, Podstawy decyzji zbiorowych, w: M. Kempny,
J. Szmatka (red.), Współczesne Teorie Wymiany Społecznej, Warszawa 1992, s. 343-362.
 

5.       

Nowy instytucjonalizm

1. D.C. North, Efektywność gospodarcza w czasie, w: WTS, s. 553-562.
2. V. Nee, Instytucje jako forma kapitału, w: WTS, s. 563-565.

 

6.       

Paradygmat naturalistyczny: Socjobiologia

P. L. van den Berghe, Łączenie paradygmatów: biologia i nauki społeczne,
w: WTS, s. 197-210.
 

7.       

T. Parsons (I)

1. T. Parsons, Motywacja działalności gospodarczej, w: T. Parsons, Szkice z teorii socjologicznej, PWN, Warszawa 1972, s. 48-73.

2. T. Parsons, E.A. Shils, J. Olds, Kategorie orientacji I organizacji działania, w: WTS, s. 376-382.
 

8.       

T. Parsons (II)

T. Parsons, N. J. Smelser, Funkcjonalne zróżnicowanie społeczeństwa, w: WTS, s. 390 -403
 

9.       

Funkcjonalizm R. Mertona

R. K. Merton, Teoria socjologiczna i struktura społeczna,  Warszawa 2002,
    -   rozdz. II., Teorie socjologiczne średniego zasięgu, s. 61-92;
    -   rozdz. III., Funkcje
jawne i ukryte, s. 93-109, 117-126, 131-150.
 

10.   

Teoria systemów N. Luhmanna

N. Luhmann, Pojęcie społeczeństwa, w: WTS, s. 414-425
 

11.   

Teorie systemu światowego

I. Wallerstein, Nowoczesny system-świat, w: WTS, s. 747-753.
 

12.   

Teoria konfliktu

R. Collins, Konfliktowa teoria stratyfikacji, w: WTS, s. 482-501.
 

13.   

Klasyczna socjologia wiedzy

K. Mannheim, Ideologia i utopia, Lublin 1992, s. 45-84.
 

14.   

Interakcjonizm symboliczny - H. Blumer

H. Blumer, Implikacje socjologiczne myśli George'a Herberta Meada, w: WTS, s. 262-271.
Strona główna|O mnie|News
Teksty: Książki|Artykuły|Recenzje|Wywiady
Dydaktyka: Plany zajęć|Materiały
Mniejszości narodowe: Sporne pomniki niemieckie na Śląsku|Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce
Rubikon: Archiwalne numery

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Treść: Lech Nijakowski. Webdesign: Nightday83