Strona główna menu O mnie menu Teksty menu Dydaktyka menu Mniejszości narodowe menu Rubikon menu News

Dyskursywna reprodukcja i produkcja narodu
seminarium (30 godz.)

rok akademicki 2008-2009, sem. I

Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia:
1. Maksymalnie dwie nieobecności w semestrze (dotyczy także nieobecności w ramach zwolnień lekarskich).
2. Przygotowanie referatu i złożenie go na piśmie.
3. Aktywność na zajęciach.
Uwaga: Zaliczenie zależy uzyskać do końca semestru zimowego!

L.p.

Temat zajęć i lektury 

1.       

Wprowadzenie do analizy dyskursu publicznego

Lektura dla wszystkich:

N. Fairclough, Analysing Discourse. Textual Analysis for Social Research, Routledge, London, New York 2003, s. 21-38.

Referat:

Tamże, s. 39-61.

 

2.       

Naród jako konstrukt historyczny i dyskursywny

Lektura dla wszystkich:

B. Anderson, Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu, przeł. Stefan Amsterdamski, ZNAK, Fundacja im. Stefana Batorego, Kraków-Warszawa 1997, s. 48-57, 89-140.

Referat:

R. Wodak, R. de Cillia, M. Reisigl, K. Liebhart, The Discursive Construction of National Identity, tłum. A. Hirsch, R. Mitten, Edinburgh University Press, Edinburgh 2003, s. 7-48.

 

3.       

Codzienne flagowanie ojczyzny

Lektura dla wszystkich:

M. Billig, Banalny nacjonalizm, przeł. Maciej Sekerdej, Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2008, s. 175-232.

Referat:

I. Perelson, Power Relations in the Israeli Popular Music System, “Popular Music” 1998, vol. 17, nr 1, s. 113-128.

 

4.       

Futbol jako akcelerator procesów nacjonalistycznych

Lektura dla wszystkich:

I. Čolović, Polityka symboli. Eseje o antropologii politycznej, przeł. M. Petryńska, Kraków 2001, s. 247-279.

Referat:

E. Poulton, Fantasy football hooliganism” in popular media, “Media Culture Society” 2007, vol. 29(1), s. 151-164.

5.       

Wynajdywanie, niszczenie i restytuowanie tradycji

Lektura dla wszystkich:

E. Hobsbawm, Mass-Producing Traditions: Europe, 1870-1914, w: E. Hobsbawm, T. Ranger (red.), The Invention of Tradition, Cambridge University Press, Cambridge 1985, s. 263-307.

Referat:

Y. Zerubavel, The Historic, the Legendary, and the Incredible: Invented tradition and Collective Memory in Israel, w: J.R. Gillis (red.), Commemorations. The Politics of National Identity, Princeton University Press, Princeton, New Jersey 1994, s. 105-118.

 

6.       

Polityczne rytuały pokuty a narody

Lektura dla wszystkich:

1)      B. Korzeniewski, Polityczne rytuały pokuty w perspektywie zagadnienia autonomii jednostki, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2006., s. 112-146.

2)      L. Oppenheimer, I. Hakvoort, Will the Germans Ever Be Forgiven? Memories of the Second World War Four Generations Later, w: E. Cairns, M.D. Roe (red.), The Role of Memory in Ethnic Conflict, Palgrave MacMillan, New York 2003, s. 94-103.

Referat:

B. Korzeniewski, Polityczne..., s. 147-180, 235-241.

 

7.       

Walka o pamięć zdominowanych wspólnot

Lektura dla wszystkich:

K. Savage, The Politics od Memory: Black Emancipation and the Civil War Monument, w: J.R. Gillis (red.), Commemorations. The Politics of National Identity, Princeton University Press, Princeton, New Jersey 1994, s. 127-144.

Referat:

E. Barkan, The Guilt of Nation. Restitution and Negotiating Historical Injusties, W.W. Norton & Company, New York, London 2000, s. 169-215.

 

8.       

Polska polityka pamięci

Lektura dla wszystkich:

Z. Mazur, Polskie reakcje na niemieckie Centrum przeciwko Wypędzeniom, w: B. Korzeniewski (red.), Narodowe i europejskie aspekty polityki historycznej, Instytut Zachodni, Poznań 2008, s. 109-132.

Referat:

Z. Romanow, Kreowanie „polityki pamięci” na Pomorzu Zachodnim 1945-2000, „Zeszyty Instytutu Zachodniego” 2002, nr 24, Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu, s. 1-32.

 

9.       

Język a naród

Lektura dla wszystkich:

M. Billig, Banalny nacjonalizm, przeł. Maciej Sekerdej, Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2008, s. 43-81.

Referat:

P. Bourdieu, Language and Symbolic Power, przeł. G. Raymond, M. Adamson, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts 1991, s. 43-65.

 

10.   

Reprodukowanie granic terytorialnych

Lektura dla wszystkich:

H. Donna, T.M. Wilson, Granice tożsamości, narodu, państwa, przeł. M. Głowacka-Grajper, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007, s. 15-38, 91-119.

Referat:

Tamże, s. 147-199.

 

11.   

Reprodukowanie tożsamości narodowej w przestrzeni publicznej
na przykładzie Austrii

Lektura dla wszystkich:

R. Wodak, R. de Cillia, M. Reisigl, K. Liebhart, The Discursive Construction of National Identity, tłum. A. Hirsch, R. Mitten, Edinburgh University Press, Edinburgh 2003, s. 70-105.

Referat:

L. Musner, Memory and Globalization: Austria's Recycling of the Nazi Past and Its European Echoes, “New German Critique” 2000, nr 80, Special Issue on the Holocaust, s. 77-91.

 

12.   

Dyskurs polityczny jako polityka symboli

Lektura dla wszystkich:

M. Edelman, The Symbolic Uses of Politics, Urbana, Chicago 1985, s. 172-187.

Referat:

Tamże, s. 188-214.

 

13.   

Tworzenie narodu śląskiego

Lektura dla wszystkich:

1)      J. Gorzelik, Ruch śląski – między nacjonalizmem i regionalizmem, w: L.M. Nijakowski (red.), Nadciągają Ślązacy. Czy istnieje narodowość śląska?, SCHOLAR, Warszawa 2004, s. 15-34;

2)      T. Kijonka, Po siedmiu latach kampanii, w: L.M. Nijakowski (red.), Nadciągają..., s. 35-67.

Referat:

1)      K. Kwaśniewski, Jeszcze o narodowości śląskiej, w: L.M. Nijakowski (red.), Nadciągają..., s. 69-89;

2)      M.S. Szczepański, Regionalizm górnośląski: los czy wybór? , w: L.M. Nijakowski (red.), Nadciągają..., s. 90-115.

3)      J. Wódz, K. Wódz, Czy nadciągają Ślązacy? , w: L.M. Nijakowski (red.), Nadciągają..., s. 116-131.

 

 
Strona główna|O mnie|News
Teksty: Książki|Artykuły|Recenzje|Wywiady
Dydaktyka: Plany zajęć|Materiały
Mniejszości narodowe: Sporne pomniki niemieckie na Śląsku|Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce
Rubikon: Archiwalne numery

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Treść: Lech Nijakowski. Webdesign: Nightday83