Strona główna menu O mnie menu Teksty menu Dydaktyka menu Mniejszości narodowe menu Rubikon menu News

Współczesne teorie socjologiczne
(ćwiczenia, 60 godz.)

rok. akademicki 2008/2009

Warunki zaliczenia ćwiczeń:
 1. Obecność na zajęciach (do dwóch nieobecności w semestrze - w tym zwolnienia lekarskie; nadliczbowe nieobecności należy zaliczyć na dyżurze),
 2. Czytanie lektur i aktywny udział w dyskusji na zajęciach,
 3. Zaliczenie kolokwium (w semestrze letnim - jedno na rok).
Ocena z ćwiczeń jest oceną z kolokwium skorygowaną (podwyższoną lub obniżoną) ze względu na aktywność na zajęciach. Uwaga: zaliczenie ćwiczeń należy uzyskać przed rozpoczęciem sesji letniej. Główne podręczniki i źródła tekstów:
1. J.H. Turner, Struktura teorii socjologicznej. Wydanie nowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
2. A. Jasińska-Kania, L.M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski (wybór i opracowanie), Współczesne teorie socjologiczne. Antologia tekstów, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, t. I-II, Warszawa 2006 (dalej jako: WTS),

 

L.p. Temat i lektury
1. Teoria socjologiczna
 1. S. Seidman, Koniec teorii socjologicznej: ponowoczesna nadzieja, w: WTS, s. 44-55.
 2. J.C. Alexander, Zasadność teorii socjologicznej: dlaczego końca nie widać, w: WTS, s. 56-62.
2. Behawioralna i strukturalna teoria wymiany
 1. G. Homans, Podstawowe procesy społeczne, w: WTS, s. 72-81.
 2. 2. P. Blau, Wartości pośredniczące w wymianie w strukturach złożonych, w: WTS, s. 93-106.
3. Teoria racjonalnego wyboru

J. Coleman, Podstawy decyzji zbiorowych, w: M. Kempny,
J. Szmatka (red.), Współczesne Teorie Wymiany Społecznej, Warszawa 1992, s. 343-362.

4. Nowy instytucjonalizm
 1. D.C. North, Efektywność gospodarcza w czasie, w: WTS, s. 553-562.
 2. V. Nee, Instytucje jako forma kapitału, w: WTS, s. 563-565.
5. Paradygmat naturalistyczny: Socjobiologia

P. L. van den Berghe, Łączenie paradygmatów: biologia i nauki społeczne, w: WTS, s. 197-210.

6. T. Parsons (I)
 1. T. Parsons, Motywacja działalności gospodarczej, w: T. Parsons, Szkice z teorii socjologicznej, PWN, Warszawa 1972, s. 48-73.
 2. T. Parsons, E.A. Shils, J. Olds, Kategorie orientacji I organizacji działania, w: WTS, s. 376-382.
7. T. Parsons (II)

T. Parsons, N. J. Smelser, Funkcjonalne zróżnicowanie społeczeństwa, w: WTS, s. 390-403.

8. Funkcjonalizm R. Mertona

R. K. Merton, Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Warszawa 2002
   - rozdz. II. Teorie socjologiczne średniego zasięgu, s. 61-92;
   - rozdz. III., Funkcje jawne i ukryte, s. 93-109, 117-126, 131-150.

9. Teoria systemów N. Luhmanna

N. Luhmann, Pojęcie społeczeństwa, w: WTS, s. 414-424.

10. Teorie systemu światowego

I. Wallerstein, Nowoczesny system-świat, w: WTS, s. 747-753.

11. Neomarksizm i postmarksizm
 1. E.O. Wright, Klasy się liczą, w: WTS, s. 813-832.
 2. E. Laclau, Ch. Mouffe, Hegemonia a strategia socjalistyczna, w: WTS, s. 833-847.
12. Teoria konfliktu

R. Collins, Konfliktowa teoria stratyfikacji, w: WTS, s. 482-501.

13. Mocny program socjologii wiedzy

B. Barnes, D. Bloor, Socjologia i epistemologia, w: B. Barnes, D. Bloor (red.), Mocny program socjologii wiedzy, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1993, s. 1-29.

14. Interakcjonizm symboliczny - H. Blumer

H. Blumer, Implikacje socjologiczne myśli George'a Herberta Meada, w: WTS, s. 262-271.

15. Teoria Ervinga Goffmana

E. Goffman, Rytuał interakcyjny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 5-46.

16. Tożsamość w interakcji
 1. B.G. Glazer, A.L. Strauss, Konteksty świadomości i interakcja społeczna, w: A. Jasińska-Kania, L.M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski (wybór i opracowanie), Współczesne teorie socjologiczne. Antologia tekstów, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2006 (dalej jako: WTS), s. 285-292.
 2. R.H. Turner, Koncepcja siebie w interakcji społecznej, w: WTS, s. 272-284.
17. Socjologia fenomenologiczna: Alfred Schütz

A. Schütz, Potoczna i naukowa interpretacja ludzkiego działania, w: WTS, s. 867-893.

18. Etnometodologia: Harold Garfinkel

H. Garfinkel, Studia z etnometodologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 51-98.

19. Koncepcja trajektorii (G. Riemann, F. Schütze)

G. Riemann, F. Schütze, „Trajektoria" jako podstawowa koncepcja teoretyczna w analizach cierpienia i bezładnych procesów społecznych, przeł. Z. Bokszański i A. Piotrowski, „Kultura i Społeczeństwo" 1992, nr 2, s. 89-108.

20. Strukturalizm lingwistyczny i kulturowy
 1. F. de Saussure, Kurs językoznawstwa ogólnego, przeł. K. Kasprzyk, roz. I. Istota znaku językowego, roz. II. Niezmienność i zmienność znaku Warszawa 2002, s. 89-101.
 2. C. Lévi-Strauss, Trójkąt kulinarny, w: WTS, s. 247-255.
21. Hermeneutyka Paula Ricoeura a socjologia interpretatywna

P. Ricoeur, Model tekstu. Znaczące działanie rozważane jako tekst, w: WTS, s. 1001-1019.

22. Archeologia i genealogia Michela Foucault

M. Foucault, Trzy typy władzy, w: WTS, s. 512-536.

23. Strukturalizm konstruktywistyczny: Pierre Bourdieu
P. Bourdieu, Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, przeł. Piotr Biłos, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2005 (Cop.), s. 215-260, 302-318.
24. Teoria działania komunikacyjnego Jürgena Habermasa
 1. J. Habermas, Działanie zorientowane na osiągnięcie porozumienia, w: WTS, s. 969-974.
 2. J. Habermas, Tendencje kryzysowe w rozwiniętym kapitalizmie, w WTS, s. 975-984.
 3. J. Habermas, Typy działania komunikacyjnego, w: WTS, s. 985-990.
25. Socjologia historyczna
 1. N. Elias, Przymus społeczny jako przymus wewnętrzny, w: WTS, s. 1068-1082.
 2. Ch. Tilly, Historia i wyobraźnia socjologiczna, w: WTS, s. 1083-1089.
26. O wielości nowoczesności

S.N. Eisenstadt, Nowoczesność jako odrębna cywilizacja, w: WTS, s. 754-768.

27. Postmodernizm socjologiczny
 1. Z. Bauman, Czy istnieje postmodernistyczna socjologia?, w: WTS, s. 789-802.
 2. F. Jameson, Kulturowa logika późnego kapitalizmu, w: WTS, s. 848-859.


Strona główna|O mnie|News
Teksty: Książki|Artykuły|Recenzje|Wywiady
Dydaktyka: Plany zajęć|Materiały
Mniejszości narodowe: Sporne pomniki niemieckie na Śląsku|Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce
Rubikon: Archiwalne numery

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Treść: Lech Nijakowski. Webdesign: Nightday83