Strona główna menu O mnie menu Teksty menu Dydaktyka menu Mniejszości narodowe menu Rubikon menu News

Spory i konflikty o pomniki i tablice mniejszości niemieckiej
na Śląsku Opolskim – perspektywa socjologiczna.

Bibliografia cytowana

I. Książki i artykuły naukowe

Berlińska D., 1997, Symbole trudnej historii Śląska Opolskiego, w: Z. Mazur (red.), Wokół niemieckiego dziedzictwa kulturowego za Ziemiach Zachodnich i Północnych, Poznań.

Berlińska D., 1999, Mniejszość niemiecka na Śląsku Opolskim w poszukiwaniu tożsamości, Opole.

Bourdieu P., 1990, In Other Words. Essays Towards a Reflexive Sociology, przekł. M. Adamson, Stanford, California.

Brubaker R., 1998, Nacjonalizm inaczej. Struktura narodowa i kwestie narodowe w nowej Europie, przekł. J. Łuczyński, Warszawa–Kraków.

Choroś M., Jarczak Ł., Sochacka S., 1996, Słownik nazw miejscowych Górnego śląska. Polsko-niemiecki i niemiecko-polski, Opole–Kluczbork.

Edelman M., 1985, The symbolic uses of Politics, Urbana, Chicago.

Eâer B., 2000, Pomnik niemieckiego żołnierza czy religijne miejsce pamięci?, „Przegląd Zachodni” nr 1.

Fiedor K. (oprac.), 1966, Walka z nazewnictwem polskim na Śląsku w okresie hitlerowskim (1933–1939), Wrocław–Warszawa–Kraków.

Gugenberger E., 2004, Czarni cudotwórcy, przeł. B. Niedźwiecka, Warszawa.

Harwell J., b.d.w., Myth and Monument: Memory of the Great War in Britain and Germany,
http://wso.williams.edu/%7Ejharwell/Thesis_Menu.html.

Haß M., 2004, The Politics of Memory in Germany, Israel and the United States of America, The Canadian Centre for German and European Studies, Working Paper Series Number 9.

Koselleck R., 2001, Struktury federalne a kształtowanie się narodu w Niemczech, Warszawa.

Kowalski S., Tulli M., 2003, Zamiast procesu. Raport o mowie nienawiści, Warszawa.

Kosmala G., 2003, Spór wokół upamiętnień żołnierzy niemieckich w województwie opolskim przez pryzmat Nowej Geografii Kultury, w: M. Śmigielska, J. Słodczyk (red.), Śląsk Opolski w warunkach integracji europejskiej, Opole.

Kosmala G., 2004, Pomniki wojenne w krajobrazie kulturowym województwa opolskiego – zróżnicowanie i konflikt (zarys problemu), „Studia Śląskie”, t. LXIII.

Kozołub L., 1998, Rodzima wieś opolska – kultura i życie społeczne. Studium socjologiczno- etnologiczne, Opole.

Krockow, graf von, Ch., 2000, O niemieckich mitach, przeł. A. Romaniuk, Warszawa.

Kunicki W. (oprac.), 1999, Rewolucja konserwatywna w Niemczech 1918–1933, Poznań.

Linek B., 1997, „Odniemczanie” województwa śląskiego w latach 1945–1950 (w świetle materiałów wojewódzkich), Opole.

Mannheim K., 1974, Człowiek i społeczeństwo w dobie przebudowy, przeł. A. Rażniewski, Warszawa.

Mosse G.L., 1979, National Cemeteries and National Revival: The Cult of the Fallen Soldiers in Germany, „Journal of Contemporary History”, vol. 14, nr 1.

Nijakowski L. M., 2001, Domeny symboliczne. O znaczeniu pomników w przestrzeni dominacji symbolicznej na przykładzie Śląska, „Kultura i Społeczeństwo” nr 3–4.

Nijakowski L.M., 2001a, Socjologia pomnika, czyli w poszukiwaniu fatalnej siły kamienia, „Rubikon. Kwartalnik Naukowy”, nr 14–15.

Nijakowski L.M., 2004, Znaczenie analizy dyskursu dla socjologii narodowości, „Kultura i Społeczeństwo” nr 1.

Nowak E., 2002, Obozy na Śląsku Opolskim w systemie powojennych obozów w Polsce (1945–1950). Historia i implikacje, Opole.

Suchoński A., „Krzyż Żelazny” – tradycja i współczesność, maszynopis.

Traba R., 2000, Symbole pamięci: II wojna światowa w świadomości zbiorowej Polaków. Szkic do tematu, „Przegląd Zachodni” nr 1.

Wagińska-Marzec M., 2003, Postawy mieszkańców Opolszczyzny wobec podwójnych nazw miejscowości, Instytut Zachodni, nr 31, Poznań.

Winter J., 1999, Remembrance and Redemption, „Harvard Design Magazine” nr 9.

Zajączkowska U., 2001, Zamek Piastowski w Opolu, Opole.

Zybura M., 1999, Pomniki niemieckiej przeszłości. Dziedzictwo kultury niemieckiej na Ziemiach Zachodnich i Północnych Polski, Warszawa.

II. Beletrystyka

Gołba K., 1987, Wieża spadochronowa: harcerze śląscy we wrześniu 1939, posłowiem opatrzyła Krystyna Heska - Kwaśniewicz, Katowice.

Mann T., 1988, Józef i jego bracia, przekł. E. Sicińska, Warszawa.

Waniek H., 2003, Finis Silesiae, Wrocław.

III. Artykuły i wywiady prasowe

Badura P., Pomniki nie są w porządku, „Beczka” z 29 listopada – 19 grudnia 2004 r.

Będziemy usuwać napisy, rozmowa z posłem Henrykiem Krollem, „Gazeta Wyborcza w Opolu” z 29 marca 2002 r.

Bocheński B., Pomniki wojenne będą poprawione, „Nowa Trybuna Opolska” z 29 marca 2002 r.

Chudoba H., Wokół Jeziora Hitlera, „Gazeta Wyborcza w Opolu” z 22 marca 2002 r.

Cóż to za żołnierz?, „Gazeta Wyborcza w Opolu” z 29–30 stycznia 2005 r.

Jagiełła A., Kamień wszystko wytrzyma, „Nowa Trybuna Opolska” z 26 marca 2003 r.

Klich A., Wiatr od Hitlersee, „Gazeta Wyborcza” z 10 kwietnia 2002 r.

Lewandowski M., W kamiennym kręgu, „Nowa Trybuna Opolska” z 30 maja 2003 r.

Lewandowski M., Historia do odkupienia, „Nowa Trybuna Opolska” z 12 czerwca 2003 r.

List radnych Mniejszości Niemieckiej w sprawie pomników, Polska Agencja Prasowa, 1 czerwca 2005 r.

Miś E., Czy znów polegniemy?, „Schlesisches Wochenblatt” z 11 czerwca 2005 r.

Niemcy kaplicę, Polacy pomnik, „Nowa Trybuna Opolska” z 17 lipca 2003 r.

Nijakowski L. M., Poetyka skandalu, czyli nauka czwartej władzy, „Śląsk”, nr 4 (102), kwiecień 2004.

Nijakowski L. M., Glosa do wyroku na Glosariusz, „Śląsk” nr 6 (104), czerwiec 2004.

Nijakowski L. M., Racja stanu a stan racji. Odpowiedź Tomaszowi Kamuselli, „Śląsk” nr 11 (109), listopad 2004.

Ogiolda K., Niemieckie pomniki do kontroli, „Nowa Trybuna Opolska” (cyt. za WWW gazety).

Ogiolda K., Nikt nic nie widział, „Nowa Trybuna Opolska” z 22 marca 2002 r.

Ogiolda K.,Pomnik tymczasowo wstrzymany, „Nowa Trybuna Opolska” z 28 marca 2002 r.

Ogiolda K., Hełmy o niczym nie świadczą, „Nowa Trybuna Opolska” z 22 stycznia 2003 r.

Ogiolda K., Pomnikowe paradoksy, „Nowa Trybuna Opolska” z 2 lutego 2003 r.

Ogiolda K., Rany się nie zagoiły, „Nowa Trybuna Opolska” z 2 kwietnia 2004 r.

Pomniki nie muszą dzielić, dyskusję prowadził Krzysztof Ogiolda, „Nowa Trybuna Opolska” z 14 lutego 2003 r.

Świercz M., Skąd to Hitlersee?, „Dziennik Zachodni” z 13 marca 2002 r.

Świercz M., Witajcie w Hitlersee, „Śląsk” nr 4 (78), kwiecień 2002 r.

Upamiętnili ofiary, „Nowa Trybuna Opolska” z 20 października 2003 r.

Wietoszko R., Żołnierze wrócili do siebie, „Nowa Trybuna Opolska” z 3 sierpnia 2001 r.

Zrobię porządek z pomnikami. Z Elżbietą Rutkowską, wojewodą opolskim, rozmawia Krzysztof Ogiolda, „Nowa Trybuna Opolska” z 16 kwietnia 2004 r.

Zyzik K., Pomników nagle przybyło (w papierach), „Nowa Trybuna Opolska” z 13 września 2004 r.

IV. Komunikaty z badań społecznych

Komunikat CBOS, maj 2005, Tożsamość narodowa Polaków oraz postrzeganie mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce, badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (179), 1–2 i 9–10 kwietnia 2005 r., N=1100.

Raport..., 2003, Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.

V. Ulotki, informatory, biuletyny komisji sejmowych, protokoły, niepublikowane dokumenty i ekspertyzy

Biuletyn..., nr 478/IV, Biuletyn Komisji Sejmowych, Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych nr 9.

Biuletyn..., nr 2013/IV, Biuletyn Komisji Sejmowych, Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych nr 32.

Biuletyn..., nr 3176/IV, Biuletyn Komisji Sejmowych, Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych nr 48.

Biuletyn..., nr 4720/IV, Biuletyn Komisji Sejmowych, Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych nr 69.

Protokół 104, 1997, posiedzenie 10 kwietnia 1997 r. Protokół 16, 2002, posiedzenie Sejmu w dniu 13 marca 2002 r.

Protokoły z posiedzenia Zespołu Negocjacyjnego ds. rozpatrzenia pomnika lub tablicy nawiązującej treścią i symboliką do okresu II wojny światowej, Urząd Wojewódzki w Opolu.

Raport Komisji, powołanej przez Wojewodę Opolskiego, do sprawdzenia wykonania zaleceń Wojewody dot. Pomników i tablic wzniesionych lub zrekonstruowanych w latach 1991–1992, Opole, 22 marca 2002 r.

Walden G., German War Memorials, na WWW: Third Reich in Ruins, internetowa kolekcja zdjęć, www.thirdreichruins.com/memorials.htm.
 Strona główna|O mnie|News
Teksty: Książki|Artykuły|Recenzje|Wywiady
Dydaktyka: Plany zajęć|Materiały
Mniejszości narodowe: Sporne pomniki niemieckie na Śląsku|Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce
Rubikon: Archiwalne numery

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Treść: Lech Nijakowski. Webdesign: Nightday83