Strona główna menu O mnie menu Teksty menu Dydaktyka menu Mniejszości narodowe menu Rubikon menu News

Lista artykułów naukowych i popularnonaukowych Lecha M. Nijakowskiego
(1997-2008)

Artykuły naukowe
 10 najważniejszych publikacji: 

1. Monument Wars and the Pursuit of Symbolic Dominion over a Territory. Analysis Based on the Case of Germans in Poland, “International Journal of Sociology” 2006-7, vol. 36, no 4, pp. 27-44.
2. O wyjaśnianiu ludobójstwa i czystek etnicznych za pomocą kategorii mitów i emocji, „Kultura i Społeczeństwo” 2006, nr 1-2, s. 153-177.
3. Znaczenie analizy dyskursu dla socjologii narodowości, „Kultura i Społeczeństwo” 2004, nr 1, s. 69-96.
4. Pornografia internetowa jako zwierciadło społeczeństwa, „Studia Socjologiczne” 2007, nr 3, s. 169-191.
5. Domeny symboliczne. O znaczeniu pomników w przestrzeni dominacji symbolicznej na przykładzie Śląska, „Kultura i Społeczeństwo” 2001, nr 3-4.
6. O znaczeniu terytorium dla nauk społecznych i kultury, „Sprawy Narodowościowe” 2004, nr 24-25, s. 91-111.
7. Standardy i problemy polityki państwa wobec mniejszości narodowych i etnicznych w zakresie tzw. religii etnicznych, w: L.M. Nijakowski (red.), Polityka państwa polskiego wobec mniejszości narodowych i etnicznych, Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2005, s. 135-177.
8. Wojna i naród. Esej socjologiczno-antropologiczny, w: W.J. Burszta, K. Jaskułowski, J. Nowak (red.), Naród-tożsamość-kultura. Między koniecznością a wyborem, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Warszawa 2005, s. 105-141.
9. Przebiegłość Utopian. Kilka uwag o idealnych ustrojach i ich mniej idealnych sąsiadach, „Rubikon. Studencki Kwartalnik Naukowy” 2001, nr 1-2 (12-13). [pobierz plik: przebieglosc_utopian.pdf]
10. Przemoc jako komunikacja. Zasady pracy dziennikarskiej w sytuacjach kryzysowych, „Zeszyty Prasoznawcze” 1999, nr 3-4.

 Pozostałe publikacje: 

  2 0 0 8

11. Ciało w okowach medycyny. Czy możliwa jest transgresja cielesna w erze biowładzy?, w: Katarzyna Łeńska-Bąk, Magdalena Sztandara (red.), Doświadczane, opisywane, symboliczne. Ciało w dyskursach kulturowych, Uniwersytet Opolski, Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Opole, 2008, s. 337-355. [pobierz plik: Cialowokowachmedycyny.pdf]
12. Radość masakry. Transgresyjne funkcje masakry w nowoczesnych czystkach etnicznych i ludobójstwie, w: Magdalena Kamińska, Adam Horowski (red.), Erotyzm, groza, okrucieństwo – dominanty współczesnej kultury, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2008, s. 45-61. [pobierz plik: Radoscmasakry.pdf]
13. Cień XX wieku. Możliwość ochrony ludności cywilnej w czasie czystek etnicznych i ludobójstw, „Bezpieczeństwo i Ochrona. Kwartalnik Naukowy Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony” 2008, nr 1-2, s. 49-68. [pobierz plik: CienXXwieku-BiOnr1-2.pdf]
14. Mowa nienawiści w świetle teorii dyskursu, w: Anna Horoltes (red.), Analiza dyskursu w socjologii i dla socjologii, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 113-133.
15. Kiedy krwawa plama staje się białą Polityka pamięci związana z masakrami w XX wieku, w: Andrzej Szpociński (red.), Pamięć zbiorowa jako czynnik integracji i źródło konfliktów, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2008, s. 167-191.

  2 0 0 7

16. Polityka pamięci w Polsce a przemoc symboliczna. Instytucje i konflikty, w: Małgorzata Głowacka - Grajper, Ewa Nowicka (red.), Jak się dzielimy i co nas łączy? Przemiany wartości i więzi we współczesnym społeczeństwie polskim, Zakład Wydawniczy NOMOS, Instytut Socjologii UW, Kraków 2007, s. 113-135.

  2 0 0 6

17. Status grup etnicznych oraz mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2002 r., w: Lucjan Adamczuk, Sławomir Łodziński (red.), Mniejszości narodowe w Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2006.
18. Polityka homogenizacji a polityka równości w wymiarze etniczno-narodowym na przykładzie Polski, „Rubikon. Kwartalnik Naukowy” nr 24-27 [2004, nr 1-4, druk: 2006].

  2 0 0 5

19. Zadania i działalność Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP na rzecz wolności zachowania i rozwoju tożsamości narodowej i etnicznej mniejszości, w: L.M. Nijakowski (red.), Polityka państwa polskiego wobec mniejszości narodowych i etnicznych, Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2005.

  2 0 0 4

20. Modernizacja a etniczność. O wpływie transformacji społeczno-gospodarczej na mniejszości narodowe i etniczne w Polsce, w: A. Szpociński (red.), Różnorodność procesów zmian. Transformacja niejedno ma imię, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2004, s. 83-131.
21. Siła zaklęta w kamieniu, „Pro Memoria” 2004, nr 20, s. 25-33. Tłum.: Angielskie wydanie „Pro Memoria” nr 20.
22. Grupy etniczne oraz mniejszości narodowe i etniczne w Polsce wobec integracji z Unią Europejską – zarys strategii zbiorowych, w: W. Łukowski (red.), Tożsamość regionów w Polsce w przestrzeni europejskiej, Ruch Autonomii Śląska, Frakcja Wolny Sojusz Europejski/Zieloni w Parlamencie Europejskim, Katowice 2004, s. 52-63.
23. O procesach narodotwórczych na Śląsku, w: L.M. Nijakowski (red.), Nadciągają Ślązacy. Czy istnieje narodowość śląska?, SCHOLAR, Towarzystwo Przyjaciół Śląska, Warszawa 2004, s. 132-156.

  2 0 0 3

24. Mniejszość niemiecka w Polsce w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2002 r., „Rubikon. Kwartalnik Naukowy” 2003, nr 1-4 (20-23).
25. Sytuacja prawna mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce – roz. III książki Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce. Informator 2003, red. Lech M. Nijakowski, Sławomir Łodziński, Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2003, s. 121-161.
26. Spory i konflikty wokół miejsc pamięci mniejszości narodowych i etnicznych - rozdział VI książki Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce. Informator 2003, red. Lech M. Nijakowski, Sławomir Łodziński, Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2003, s.182-204.

  2 0 0 2

27. Analogia jako źródło innowacji w naukach społecznych i filozofii, w: Filozofia i nauki szczegółowe, red. Tadeusz Ciecierski, Lech M. Nijakowski, Jakub Szymanik, Warszawa 2002.
28. Uwaga, nadciągają Ślązacy... Status grupy śląskiej wobec wstępnych wyników Narodowego Spisu Powszechnego, „Rubikon. Kwartalnik Naukowy” 2002, nr 1-4 (16-19), s. 20-30.
Przedruk: „Biuletyn Towarzystwa Przyjaciół Śląska” 2004, nr 2, s. 98-113.
29. (wspólnie z J. Szteligą) Problematyka mniejszości narodowych i etnicznych w kampaniach politycznych w III Rzeczypospolitej. Między konfliktem politycznym a kryzysem tożsamości w przededniu akcesji do Unii Europejskiej, w: Marketing polityczny a postawy i zachowania wyborcze społeczeństwa polskiego, praca zbiorowa pod redakcją D. Walczak-Duraj, Płock-Łódź 2002.
30. Unia Europejska: strategia narodowa wobec presji systemu światowego, „Myśl Socjaldemokratyczna” 2002, nr 3.
31. Fundusze strukturalne i przedakcesyjne, czyli żmudna nauka wydawania pieniędzy, „Myśl Socjaldemokratyczna” 2002, nr 2.
32. Więźniowie krzywdy. Polacy, Niemcy i ziemie odzyskane po wojnie – czy „zemsta ofiar”?, „Myśl Socjaldemokratyczna” 2002, nr 1.

  2 0 0 1

33. Socjologia pomnika, czyli w poszukiwaniu fatalnej siły kamienia, „Rubikon. Kwartalnik Naukowy” 2001, nr 3-4 (14-15).
34. Szansa wielokulturowości czy zagrożenie V kolumną? Kontrowersje wokół ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych, „Rubikon. Kwartalnik Naukowy” 2001, nr 3-4 (14-15).
35. (wspólnie z J. Szteligą), O przezwyciężaniu stereotypów i uprzedzeń. Między utopią a teodyceą, w: Wiesław Lesiuk, Aleksandra Trzcielińska-Polus (red.), Colloquium Opole’99. Dziesięć lat po przełomie w Europie – rzeczywiste sąsiedztwo i wspólne wartości. Colloquium Opole 2000. Stereotypy i uprzedzenia w stosunkach między Polakami, Niemcami i Czechami, Opole 2001.
36. Polacy, Niemcy i Ślązacy – między ładem wielokulturowym a konfliktem etnicznym, w: W poszukiwaniu ładu wielokulturowego. Mniejszości narodowe w Polsce a wyzwania integracji europejskiej, praca zbiorowa pod redakcją Lecha M. Nijakowskiego, Warszawa 2001.
37. Dziesięć lat obecności mniejszości narodowych i etnicznych w dyskursie publicznym a wyzwania integracji europejskiej. Uwagi wstępne, w: W poszukiwaniu ładu wielokulturowego. Mniejszości narodowe w Polsce a wyzwania integracji europejskiej, praca zbiorowa pod redakcją Lecha M. Nijakowskiego, Warszawa 2001.
38. Lobbing regionów w Brukseli z perspektywy integracji Polski z Unią Europejską, „Śląsk Opolski” 2001, nr specjalny (43) pt. Społeczne i demograficzne aspekty wdrażania reform na przykładzie Śląska, pod redakcją naukową Roberta Rauzińskiego i Teresy Sołdry-Gwiżdż.
39. Zmiana jakościowa a relatywizm teoriopoznawczy na przykładzie problemu biogenezy, w: Oblicza relatywizmu teoriopoznawczego, red. Tadeusz Ciecierski, Lech M. Nijakowski, Warszawa 2001.
40. Korzyści i koszty integracji Polski z Unią Europejską. (Mity i fakty, czyli spór św. Franciszka z Karolem Darwinem), „Myśl Socjaldemokratyczna” 2001, nr 2.

2 0 0 0

41. „Pomosty” i „zasieki”, czyli o drogach pojednania. Mniejszości narodowe
i etniczne a polska polityka wschodnia
, „Rubikon. Studencki Kwartalnik Naukowy” 2000, nr 4.
42. Niemiecki kontekst śląskiej tożsamości regionalnej w dyskursie publicznym na przykładzie miesięcznika „Śląsk”, „Rocznik Studenckiego Ruchu Naukowego Uniwersytetu Warszawskiego” 2000, nr 1.
43. Przyszłość i działanie. Wokół problemów futurologii, „Rubikon. Studencki Kwartalnik Naukowy” 2000, nr 3.

1 9 9 9

44. Czy można mówić bez użycia przemocy? Michel Foucault, „Rubikon. Studencki Kwartalnik Naukowy” 1999, nr 3-4.
45. Cena pokoju. O przyczynach przyszłych wojen, „Myśl Socjaldemokratyczna” 1999, nr 3.
46. Rozważania o filozofii wojny. Od wojny nowożytnej do nowoczesnej, „Rubikon. Studencki Kwartalnik Naukowy” 1999, nr 2.
47. Jerzy Topolski i historia (W kierunku syntezy metodologicznej), „Myśl Socjaldemokratyczna” 1999, nr 1.
48. Obecność ideologii. Przeszłość jako przedmiot poznania w naukach społecznych, „Rubikon. Studencki Kwartalnik Naukowy” 1999, nr 1.

  1 9 9 8

49. Planowanie jako podstawa ludzkiej tożsamości, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego - Nauki Społeczno-Polityczne” 1998, nr 12.
50. Funkcje irracjonalne, „Młoda Polonistyka” 1998, nr 2.
51. Ludwik Feuerbach. Wokół mitu nowożytnego Prometeusza, „Rubikon. Studencki Kwartalnik Naukowy” 1998, nr 1.

 Artykuły popularnonaukowe:

  2 0 0 8

52. Ekologizm, w: Idee i ideologie we współczesnym świecie, [aut. Kazimierz Dziubka, Bogdan Szlachta, Lech M. Nijakowski], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
53. Nowe prawa Ślązaków, „Śląsk” 2008, nr 4 (150), s. 18-20. [pobierz plik: NoweprawaSlazakow.pdf]
54. Śląskie trajektorie, przedmowa do: Jan Cofałka, Ślązacy w Warszawie, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2008, s. 7-17.
55. Lewica po Auschwitz. Ludobójstwo jako temat lewicowego dyskursu politycznego, „Zdanie” 2008, s. 31-37. [pobierz plik: LewicapoAuschwitz.pdf]

  2 0 0 7

56.
Konflikty etniczne i separatyzmy 2005-06, w: Encyklopedia Gazety Wyborczej, t. 21, 2005-2006. A-Z, Agora S.A., Warszawa 2007, s. 389-399.
57. Niechciane wspólnoty pamięci a polityka lewicy, „Zdanie” 2007, nr 1-2 (136-137).
       [pobierz plik: Niechciane_wspolnoty_pamieci-Zdanie.pdf]
58. Grzechy czwartej władzy, „Przegląd” z 8 lipca 2007 r., s. 34-36.

  2 0 0 6

59. Baron Münchhausen, czyli o polskiej polityce pamięci, „Przegląd Polityczny” 2006, nr 75.

  2 0 0 5

60. Ustawa o mniejszościach – wrota do piekła czy do raju?, „Śląsk” 2005, nr 3, s. 42-46.
61. Osiem mitów wokół ustawy o mniejszościach, „Indeks” 2005, nr 1-2 (57-58), s. 22-25.

  2 0 0 4

62.
Ziemie odzyskane, „Przegląd Polityczny” 2004, nr 66, s. 97-101.
Przedruk: Dylematy Sąsiedztwa, t. III, Fundacja Ochrony Polsko-Niemieckiego Dziedzictwa Kulturowego im. Wita Stwosza, Ogólnopolski Klub Polsko-Niemieckiego Sąsiedztwa, Warszawa grudzień 2004, s. 173-177.
63. Państwo narodowe, czyli mocno przesadzone wieści o zgonie, „Śląsk” 2004, nr 7, s. 10-13.
64. Poetyka skandalu, czyli nauka czwartej władzy, „Śląsk” 2004, nr 4 (102), s. 6-9.

  2 0 0 3

65. Światłość w ciemności, „Śląsk” 2003, nr 1 (87), s. 38-45.
66. Polska i Polacy: portret nie tylko statystyczny, „Res Humana” 2003, nr 5 (66), s. 7-15.
67. Gorące fronty wojen o pamięć, „Regiony” 2003, nr 1 (103), s. 47-57.

  2 0 0 1

68. Śląski syndrom migracyjny, „Dziś. Przegląd społeczny” 2001, nr 7.

  2 0 0 0

69. Dekada próby ognia i wody dla studenckiego ruchu naukowego w Polsce. Wstęp redaktora, „Rocznik Studenckiego Ruchu Naukowego Uniwersytetu Warszawskiego” 2000, nr 1.
70. Pochwała utopii. O znaczeniu utopii dla rozumu politycznego, „Myśl Socjaldemokratyczna” 2000, nr 4.
71. Powstanie człowieka, „Res Humana” 2000, nr 4.
72. Estetyczne getto, czyli o stereotypach w dialogu polsko-żydowskim. Szkic krytyczny, „Rubikon. Studencki Kwartalnik Naukowy” 2000, nr 1-2.
73. Powstanie życia, „Res Humana” 2000, nr 3.
74. Powstanie Ziemi, „Res Humana” 2000 nr 2.
75. Powstanie wszechświata, „Res Humana” 2000, nr 1.

 
1 9 9 8

76. Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce. Wartość wielokulturowości, „Myśl Socjaldemokratyczna” 1998, nr 4.
77. Książęta, inkwizytorzy i obywatele (Na marginesie dyskusji o moralności i polityce w miesięczniku „Znak”), „Myśl Socjaldemokratyczna” 1998, nr 3.
78. Integracja i kryzys. Unia Europejska a problemy z wielokulturowością w Polsce, „Rubikon. Studencki Kwartalnik Naukowy” 1998, nr 2-3.
79. Spór o dziedzictwo marksizmu, „Myśl Socjaldemokratyczna” 1998, nr 2.
80. Między teorią a praktyką, „Rubikon. Studencki Kwartalnik Naukowy” 1998, nr 0.

  1 9 9 7

81. Spór o koncepcję człowieka, „Myśl Socjaldemokratyczna” 1997, nr 4.
82. Pochodzenie człowieka: nowe fakty i hipotezy, „Res Humana” 1997, nr 5.

Żeby przeglądać pliki PDF trzeba mieć zainstalowaną odpowiednią przeglądarkę plików.
Na przykład Adobe Reader.
Strona główna|O mnie|News
Teksty: Książki|Artykuły|Recenzje|Wywiady
Dydaktyka: Plany zajęć|Materiały
Mniejszości narodowe: Sporne pomniki niemieckie na Śląsku|Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce
Rubikon: Archiwalne numery

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Treść: Lech Nijakowski. Webdesign: Nightday83